ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี 70000

กองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง เป็นกลไกของกรมการทหารช่าง

ดำเนินการ ส่งกำลังบำรุงสายช่าง และมีการบริหารจัดการคลังทหารช่าง

ที่มีประสิทธิภาพที่จะสนองตอบต่อภารกิจของหน่วยต่างๆ ใน กองทัพบก