คู่มือการปฎิบัติงาน กคช.กช.
--------------------------------------------
1.การสร้างใบเบิก และจ่าย สป. สาย ช. ผ่านระบบ MIS
2.การตรวจทานใบเบิก
3.จัดทำความต้องการ กลุ่มงบงานส่งกำลัง และซ่อมบำรุง ยุทโธปกรณ์
4.การตรวจสอบหลักฐานการขออนุมัติจำหน่าย
5.การดำเนินการรับ สป. และการแจกจ่าย สป.
6.จัดทำความต้องการราคากลาง สป. สาย ช.
7.รายงานสถิติการส่ง สป. ของหน่วยส่ง
8.ขั้นตอนอัดสายไฮดรอลิค
9.การขอเลื่อนยศนายทหารประทวน
10.ระบบงานสารบรรณ (การรับ - ส่ง หนังสือ)