ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี 70000

      
  ข้อมูลประกอบการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการนำ Paperless ปรับใช้กับการเบิก-รับ สป. 2 และ 4 สาย ช.  
  ข้อมูลอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ สาย ช.  
  บัญชีราคากลางสีและอุปกรณ์ สาย ช. เพื่อเสนอความต้องการ ปีงบประมาณ 2568  
  ตัวอย่างบัญชีความต้องการชุดผลิตน้ำดื่มเพื่อการบรรเทาสาธารณภัย แบบ2 (พร้อมรถกึ่งพ่วง)  
  หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห0404/1562 ลง 30 พ.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติหลักการแก้ไขปัญหา ด้านการส่งกำลังบำรุง  
  รายการ สป.สาย ช. ที่ใช้แบตเตอรี่แห้ง  
  ชุดผลิตน้ำดื่มเพื่อการบรรเทาสาธารณภัย แบบ 2 (พร้อมรถกึ่งพ่วง)  
  คำสั่งจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์สำหรับติดตั้งกับสิ่งอุปกรณ์ สาย ช.  
  รายการข้อมูลสินทรัพย์หน่วย กช.  
  หน่วยที่มีความประสงค์จะขอ username และ password ระบบสารสนเทศ ทบ. สายงานส่งกำลัง บำรุง (MIS) สามารถสมัครได้ทางหน้าเว็บไซท์ http://armymis.rta.mi.th/  
  กำหนดรายการสิ่งอุปกรณ์สายช่างที่หน่วยไม่ต้องส่งซากคืนภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติให้ตัด ยอดออกจากบัญชีคุมแล้ว

 
     
 

       
     
  ความรู้ พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  
  พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล  
  รายการคืนความสุขให้คนในชาติ