ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี 70000
 
รายชื่อ
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่
  พ.อ.เสถียร   พจนานนท์   ตั้งแต่ พ.ศ.  -     -
  พ.อ.เชื่อม   จุมพตพันธ์   ตั้งแต่ พ.ศ.  -     -
  พ.อ.ประเสริฐ   รอดวรรณะ   ตั้งแต่ พ.ศ.2497 - 2498
  พ.อ.บรรลือ   กิตติโสภณ    ตั้งแต่ พ.ศ.2498 - 2500 
  พ.อ.ประดับ   อินธาระ   ตั้งแต่ พ.ศ.2500 - 2503 
  พ.อ.เทียบ   บูรณสิงห์   ตั้งแต่ พ.ศ.2503 - 2513 
  พ.อ.ระทวย   สมะพันธุ   ตั้งแต่ พ.ศ.2513 - 2513 
  พ.อ. ม.ร.ว.ชมวิชิต   เกษมสันต์   ตั้งแต่ พ.ศ.2513 - 2516
  พ.อ.ระทวย   สมะพันธุ   ตั้งแต่ พ.ศ.2516 - 2516
  พ.อ.สำราญ   กมลรัตน์   ตั้งแต่ พ.ศ.2516 - 2516
  พ.อ.บำรุง   เมฆานุวัตน์   ตั้งแต่ พ.ศ.2516 - 2522
  พ.อ.วิเชียร   สุกปลั่ง   ตั้งแต่ พ.ศ.2522 - 2525
  พ.อ.พนม   ปัจฉิมกุล   ตั้งแต่ พ.ศ.2525 - 2526
  พ.อ.นิวัตร   สายอุบล   ตั้งแต่ พ.ศ.2526 - 2527
  พ.อ.สมศักดิ์   ชุติมันต์   ตั้งแต่ พ.ศ.2527 - 2530
  พ.อ.ศักดิ์   เขียวสอาด   ตั้งแต่ พ.ศ.2530 - 2533
  พ.อ.พินิจ   ศุขสายชล   ตั้งแต่ พ.ศ.2533 - 2536
  พ.อ.ประจิม   คันโธ   ตั้งแต่ พ.ศ.2536 - 2539
  พ.อ.วีระฉัตร   คล้ายวันเพ็ญ   ตั้งแต่ พ.ศ.2539 - 2544
  พ.อ.สมมาตร   ดีประดิษฐ์   ตั้งแต่ พ.ศ.2544 - 2545
  พ.อ.อิทธิ   วงษ์อัยรา   ตั้งแต่ พ.ศ.2545 - 2549
  พ.อ.ศุภจิตร   ศุภมานพ   ตั้งแต่ พ.ศ.2549 - 2551
  พ.อ.ณัชรพงศ์   ครุฑธา   ตั้งแต่ พ.ศ.2551 - 2554
  พ.อ.เกรียงไกร   แข็งแรง   ตั้งแต่ พ.ศ.2554 - 2555
  พ.อ.ทรงยศ   อินทรเนตร   ตั้งแต่ พ.ศ.2555 - 2556
  พ.อ.บัญชา   อาจคำพันธุ์   ตั้งแต่ พ.ศ.2556 - 2557
  พ.อ.ชูพงษ์   พรหมรุ่งเรือง   ตั้งแต่ พ.ศ.2557- 2559
  พ.อ.สมศักดิ์   เครือเช้า   ตั้งแต่ พ.ศ.2559 - 2560
  พ.อ.ถาวร   ไชยเดือน   ตั้งแต่ พ.ศ.2560 - 2562
  พ.อ.บุญญฤทธิ์   เลิศวัฒนเรืองชัย   ตั้งแต่ พ.ศ.2562 - 2564
  พ.อ.ศรายุทธ   บุญจือ   ตั้งแต่ พ.ศ.2564 - 2565
  พ.อ.จิระเดช   ขจายแสง   ตั้งแต่ พ.ศ.2565 - 2566
  พ.อ.สุรเชษฐ   คำพุฒ   ตั้งแต่ พ.ศ.2566 - ปัจจุบัน