ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี 70000

       ประวัติความเป็นมาของหน่วย
พ.ศ.๒๔๘๘ ชื่อ  แผนกคลัง กรมจเรทหารช่าง คำสั่ง ทบ.พิเศษ  ลับ – ด่วน ที่ ๒๔๐ ลง ๔ ธ.ค.๘๘  เรื่อง เตรียมการจัดกำลัง ตามอัตรากองทัพบก ๘๙
พ.ศ.๒๔๙๑ เปลี่ยนชื่อจาก " แผนกคลัง " เป็น แผนกโรงงาน คำสั่ง กห พิเศษ ที่ ๒๒/๕๙๓๑ ลง  ม.ค.๙๑
พ.ศ.๒๔๙๓ อยู่ในแผนกที่ ๔ กรมจเรทหารช่าง คำสั่ง กห พิเศษ  ที่ ๑๓/๔๖๖๙  ลง ๒๐ มี.ค.๙๓  เรื่อง ให้ใช้อัตรา ๙๑
พ.ศ.๒๕๙๕ ใช้นามหน่วยว่า " กองเครื่องอุปกรณ์ทหารช่าง กช. " คำสั่ง กห (พิเศษ) ที่ ๕๙/ ๒๓๖๔๐  ลง  ๑๙  พ.ย.๙๕  เรื่องแก้อัตรากองทัพบก  ๙๑  ( ครั้งที่  ๕๓ )
พ.ศ.๒๔๙๗ - ๒๕๐๐ ใช้นามหน่วยใหม่เป็น " กองคลังทหารช่าง กช. " คำสั่ง กห (เฉพาะ) ที่ ๘๕/๒๖๙๘๗  ลง ๑๕ พ.ย. ๙๗
พ.ศ.๒๕๐๑ กองคลังทหารช่าง กช. คำสั่ง กห (เฉพาะ) ที่ ๑ / ๓๕ ลง ๓  ม.ค. ๐๑ เรื่อง  แก้อัตราของ หน่วยต่าง ๆ ที่ระบุไว้ตามข้อบังคับทหารว่าด้วยการกำหนดกำลังเจ้าหน้าที่กองทัพบก ในเวลาปกติ  พ.ศ.๒๔๙๑  
พ.ศ.๒๕๑๑ กองคลังทหารช่าง กช. ให้ใช้อัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๓๒๐๐ คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่  ๗๕ /๑๑ ลง ๒๙ พ.ค. ๑๑ เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก ๒๕๐๖ อัตราเฉพาะกิจ (ครั้งที่ ๒๘)
พ.ศ.๒๕๑๗ เปลี่ยนชื่อ แผนกส่งกำลังและบัญชีคุม เป็น แผนกควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กองคลัง ช.กช.   คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๒๙/๑๗ ลง ๙ พ.ค. ๑๗ เรื่อง แก้ไขอัตรา ทบ.๒๕๐๖ (ครั้งที่ ๒๘)